Hi’ De Maison

Trang sức Hi’ De Maison là “đứa con” của gia đình có truyền thống bốn đời làm nghề chế tác trang sức, được nuôi dạy và lớn lên từ những “ngón nghề” tinh hoa của những người thợ kim hoàn Đồng Xâm, Thái Bình. Ở đó những giá trị cốt lõi của một sản phẩm […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top